Algemene voorwaarden

Algemene bedrijfsvoorwaarden

Hierbij de algemene bedrijfsvoorwaarden van besloten vennootschap  Votrans B.V., gevestigd en kantoorhoudende aan de Nijverheidsweg 4 3762 ER Soest , ingeschreven bij de Kamer van Koophandel te Midden Nederland  onder nummer 5302561, hierna te noemen Votrans.

A. ALGEMENE BEPALINGEN

Artikel 1

1.  Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle offertes, gesloten overeenkomsten en werkzaamheden, waarbij Votrans zich verplicht tot het vervoeren of doen vervoeren, het bestellen en/of distribueren van zaken, het verlenen van bemiddeling, het opslaan van zaken, het verhuren van roerende en onroerende zaken, dan wel het verrichten van bedrijfsverhuizingen, dan wel tot welke andersoortige prestatie ook, tenzij tevoren uitdrukkelijk en schriftelijk anders is overeengekomen.

2.  Onder ‘opdrachtgever’ wordt in deze voorwaarden verstaan, iedere (rechts)persoon, die met Votrans een overeenkomst heeft afgesloten, dan wel wenst af te sluiten en behalve deze, diens vertegenwoordiger(s), gemachtigde(n), rechtverkrijgende(n) en erfgenaam (erfgenamen).

3.  Voorwaarden van de opdrachtgever zijn, tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders is bepaald, niet van toepassing op de in lid 1 vermelde offertes, overeenkomsten en werkzaamheden.

4.  Tussen Votrans en opdrachtgever staat vast, dat indien eenmaal onder toepasselijkheid van deze voorwaarden is gecontracteerd zij ook op komende aanbiedingen en overeenkomsten van toepassing zijn.

5.  Indien Votrans in voorkomende gevallen geen beroep doet op hetgeen in deze voorwaarden is bepaald, betekent dat niet dat Votrans daarmee afstand heeft gedaan van het recht om zich in een ander geval op onderstaande voorwaarden te beroepen.

Artikel 2

1.  Al naar gelang de aard van de totale opdracht, werkzaamheden of andersoortige prestatie, dan wel van enig daarvan redelijkerwijze als zelfstandig deel te beschouwen gedeelte, gelden naast deze voorwaarden mede de verder in deze voorwaarden genoemde voorwaarden of daarvoor in de plaats gekomen, in de desbetreffende bedrijfstak algemeen gebruikelijke algemene voorwaarden en regelingen, voor zover van die voorwaarden niet met zoveel woorden in deze algemene bedrijfsvoorwaarden wordt afgeweken.

2.  Worden de in lid 1 van dit artikel bedoelde algemene voorwaarden herzien, dan zal alsdan de herziene tekst gelden en wel vanaf de datum van de deponering van deze herziene algemene voorwaarden.

3.  Worden één of meerdere van de in lid 1 van dit artikel genoemde algemene voorwaarden op de wijze genoemd in artikel 6:214 van het Burgerlijk Wetboek vervangen door een standaardregeling c.q. komt een standaardregeling daarvoor in de plaats, dan geldt vanaf de datum van afkondiging van deze regeling in de Nederlandse Staatscourant, de desbetreffende standaardregeling.

4.  Votrans is steeds gerechtigd vooraf andere dan de in lid 1 van dit artikel vermelde algemene voorwaarden op een bepaalde opdracht, werkzaamheid of andersoortige prestatie uitdrukkelijk van toepassing te verklaren.

Artikel 3

1.  Votrans heeft het recht om de uitvoering van de opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden te doen geschieden, zonder dat een en ander met zich meebrengt dat Votrans zich niet meer op de algemene voorwaarden kan beroepen.

2.  Indien de uitvoering van de opdracht en de daarmee samenhangende werkzaamheden geheel of gedeeltelijk door derden geschiedt, kan Votrans tevens een beroep doen op de door die derden op de opdracht van toepassing verklaarde voorwaarden, mits de opdrachtgever van de toepassing van die voorwaarden schriftelijk op de hoogte is gesteld.

Artikel 4

1.  Indien voor de uitvoering van de werkzaamheden goedkeuring dan wel toestemming van derden of vergunning van de overheid nodig is, zorgt opdrachtgever ervoor, dat hij over de vereiste vergunningen en toestemming beschikt.

2.  Een en ander geldt niet voor die vergunningen, waarover Votrans moet beschikken om zijn bedrijf uit te oefenen.

Artikel 5

Opdrachtgever is verplicht Votrans op de hoogte te houden van het adres waar hij verblijft dan wel via een tussenpersoon bereikbaar is.

Artikel 6

1.  Tenzij uitdrukkelijk en schriftelijk anders overeengekomen, worden alle opdrachten uitgevoerd in een door Votrans te bepalen volgorde, waarbij de capaciteit van het aan Votrans ter beschikking staande apparaat en de graad van bezetting daarvan mede bepalend zijn voor het tijdstip van aanvang en voltooien van de opdrachten.

2.  Votrans is vrij in de wijze van uitvoering van de opdrachten, tenzij bepaaldelijk daaromtrent iets anders is overeengekomen.

 

 

Artikel 7

1.  Votrans is gehouden instructies aan de opdrachtgever te vragen, indien er zich onregelmatigheden tijdens de werkzaamheden voordoen die de uitvoering van één en ander beletten, dan wel waardoor de werkzaamheden niet meer conform de gegeven opdracht kunnen worden uitgevoerd.

2.  De kosten, verbandhoudende met het vragen van instructies en de kosten van uitvoering van de instructies, zullen door de opdrachtgever aan Votrans worden vergoed.

3.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke verplichtingen van Votrans ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 8

1.  Votrans is niet aansprakelijk voor schade en kosten, anders dan ten gevolge van opzet of grove schuld van Votrans, hoe ook genaamd of ontstaan, indien een opdrachtgever, dan wel enige derde, al dan niet tegen vergoeding:
a. Gebruik maakt van het materieel van Votrans;
b. Votrans heeft verzocht bepaalde werkzaamheden, welke werkzaamheden geen onderdeel uitmaken van eventuele reeds gesloten overeenkomsten, te verrichten en Votrans ter zake volgens instructies gegeven door of vanwege de opdrachtgever en/of die andere derde heeft gehandeld.

2.  Votrans is niet aansprakelijk voor schade en/of kosten hoe ook genaamd, indien deze schade en/of kosten voortvloeien uit diensten, werkzaamheden en/of leveringen welke om niet zijn geschied, tenzij opdrachtgever aantoont dat de schade is en/of kosten zijn ontstaan ten gevolge van opzet dan wel met opzet gelijk te stellen grove fouten van Votrans.

3.  Votrans bedingt alle wettelijke en contractuele verweermiddelen, welke Votrans ter afwering van diens eigen aansprakelijkheid jegens de opdrachtgever, dan wel enige derde kunnen inroepen, mede ten behoeve van de ondergeschikten en de niet-ondergeschikten van Votrans voor wier gedragingen Votrans ingevolge de wet aansprakelijkheid zouden zijn.

4.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Votrans ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

Artikel 9

Bij verschil tussen de gedeponeerde tekst van deze voorwaarden en teksten, die anderszins worden gedrukt, vertaald en/of verspreid, zal uitsluitend de gedeponeerde tekst gelden.

Artikel 10

1.  In afwijking van hetgeen eventueel daaromtrent bepaald is in de in artikel 2 bedoelde algemene voorwaarden worden de geschillen tussen Votrans en de opdrachtgever bij uitsluiting berecht door de Nederlandse rechter.

2.  Geschillen met betrekking tot een groter financieel belang dan het geldend maximaal bedrag van de Kantonrechter in burgerlijk zaken (waarin hoger beroep mogelijk is) zullen in eerste instantie aan de bevoegde rechter te Utrecht worden voorgelegd, maar indien opdrachtgever en Votrans daarmee instemmen zal het geschil overeenkomstig het Reglement van de Stichting Arbitrage voor Logistiek worden beslecht.

3.  Op alle rechtsbetrekkingen tussen Votrans en de opdrachtgever is Nederlands recht van toepassing.

Artikel 11

Votrans heeft het recht deze voorwaarden te wijzigen en/of aan te vullen. Tenzij anders bepaald of overeengekomen zijn wijzigingen en aanvullingen tot nader order van toepassing op alle in lid 1 vermelde offertes, overeenkomsten en werkzaamheden die op en na de door Votrans bekend gemaakte datum van invoering van de wijzigingen en/of aanvullingen tot stand komen.

B. VERVOER EN EXPEDITIE
B.1 Vervoerovereenkomsten

Artikel 12

1.  Onder vervoerovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst van goederenvervoer, waarbij Votrans  zich tegenover de opdrachtgever verbindt door middel van een voertuig zaken uitsluitend over de weg en anders.

2.  Op werkzaamheden verricht in het kader van een vervoerovereenkomst zijn van toepassing, naast het bepaalde in boek 8 van het Burgerlijk Wetboek de Algemene vervoercondities 1983, laatst gewijzigde versie, zoals gedeponeerd bij de arrondissementsrechtbank te Rotterdam en Amsterdam.

3.  Voor zover in de in artikel 2 van deze Algemene bedrijfsvoorwaarden bedoelde voorwaarden zulks niet uitdrukkelijk nader is bepaald, zijn laad- en loswerkzaamheden onder het vervoer begrepen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

4.  Voor zover in de in artikel 2 van deze Algemene bedrijfsvoorwaarden bedoelde voorwaarden zulks niet uitdrukkelijk nader is bepaald, zijn demonteer- en monteerwerkzaamheden onder het vervoer begrepen, tenzij nadrukkelijk anders overeengekomen.

5.   De opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijk toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De opdrachtgever vrijwaart Votrans ter zake van de gevolgen en/of schade respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de opdrachtgever.

6.  De tekst van de in het tweede lid bedoelde voorwaarden zijn opvraagbaar.

B.2 Bijzondere vervoerovereenkomsten
B.2.2. Bedrijfsverhuizingen

Artikel 13

1.  Op werkzaamheden verricht in het kader van een overeenkomst tot verhuizing van zaken waartoe de opdracht wordt gegeven door een rechtspersoon, een natuurlijk persoon in de uitoefening van een bedrijf dan wel een zelfstandig beroep dan wel een (Overheids)instelling, zullen van toepassing zijn de Algemene Voorwaarden Voor Bedrijfsverhuizingen gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam en Rotterdam.

2.  Onder de in het eerste lid bedoelde zaken, moet worden verstaan alle zaken die naar hun aard deel uitmaken van de inventaris van het bedrijf. Daarmee worden mede gerekend handelsvoorraden voor zover het transport daarvan uitsluitend geschiedt ingevolge de bedrijfsverhuizing en geen onderwerp vormt van een gesloten handelstransactie.

3.  De opdrachtgever zal te allen tijde niet meer (doen) laden dan het wettelijk toegestane maximum ladinggewicht van het desbetreffende voertuig. De opdrachtgever vrijwaart Votrans ter zake van de gevolgen en/of schade respectievelijk van en ontstaan door overbelading, indien dit feit is veroorzaakt door of vanwege de handelwijze van de opdrachtgever.

4.  De tekst van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn opvraagbaar.

B.3. Expeditieovereenkomsten

Artikel 14

1.  Onder expeditieovereenkomst wordt verstaan de overeenkomst tot het doen vervoeren van zaken, waarbij Votrans zich jegens de opdrachtgever verbindt tot het sluiten van een of meer overeenkomsten van vervoer met derden met betrekking tot de door de opdrachtgever ter beschikking te stellen zaken.

2.  Aangezien Votrans in zijn hoedanigheid van wegvervoerder alleen maar beschikt over voertuigen voor vervoer van zaken over de weg is van een expeditieovereenkomst eveneens sprake, indien de overeenkomst met zich meebrengt dat er geheel of gedeeltelijk over zee, per spoor, over de binnenwateren of door de lucht wordt vervoerd.

3.  Bij het sluiten van overeenkomsten met derden betreffende het niet-wegvervoer wordt Votrans geacht te handelen namens de opdrachtgever.

4.  Op de expeditieovereenkomsten als hier bedoeld zijn van toepassing de Nederlandse Expeditievoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Amsterdam, Arnhem, Breda en Rotterdam op 4 januari 1999, met uitzondering van het bepaalde in artikel 23 van die voorwaarden.

5.  De tekst van de in het vierde lid bedoelde voorwaarden zijn opvraagbaar.

C. DOCUMENTEN, BESCHEIDEN EN DOUANE

Artikel 15

1.  De opdrachtgever is verplicht aan Votrans  alle de nodige documenten en bescheiden te verstrekken die nodig zijn bij de uitvoering van de overeenkomst en dient Votrans alle noodzakelijke inlichtingen te verschaffen. Votrans is niet gehouden de nauwkeurigheid en volledigheid van de documenten en bescheiden en de verschafte inlichtingen te onderzoeken.

2.  Afhandeling van douaneformaliteiten door Votrans verzorgd, komt  voor rekening en risico van opdrachtgever. Votrans is slechts aansprakelijk voor kosten en schaden voortvloeiend uit een onjuiste afhandeling van douaneformaliteiten, indien opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld van Votrans

3.  Opdrachtgever vrijwaart Votrans te allen tijde voor aanspraken aan Votrans of opdrachtgever opgelegd van overheidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc. op zaken waarvan de douaneformaliteiten door Votrans in opdracht van opdrachtgever worden verzorgd, tenzij opdrachtgever aantoont, dat er sprake is van opzet of grove schuld van Votrans.

4.  Op deze werkzaamheden zijn steeds de FENEX-condities zoals is vermeld in artikel 16 lid 4 van deze voorwaarden van toepassing.

D. OPSLAG

Artikel 16

1.  Op overeenkomsten van bewaargeving als bedoeld in artikel 600 e.v. van boek 7 van het Burgerlijk Wetboek zijn van toepassing de Nederlandse Opslagvoorwaarden gedeponeerd ter griffie van de arrondissementsrechtbank te Rotterdam met uitsluiting van artikel 4.

2.  Opdrachtgever is verplicht Votrans de buitengewone schade te vergoeden, die materiaal dat de opdrachtgever Votrans ter beschikking stelde of zaken die Votrans ter bewaarneming ontving, dan wel de behandeling daarvan, Votrans berokkende, behalve voor zover deze schade is veroorzaakt door een omstandigheid die voor rekening van Votrans komt.

3.  Van opslag zijn uitgesloten zaken die onderworpen zijn aan douane- en accijnsbepalingen. Indien deze zaken ter bewaarneming worden aangeboden door opdrachtgever zonder daarbij melding van de bijzondere aard van de aangeboden zaken te maken, vrijwaart opdrachtgever Votrans voor aanspraken aan Votrans of opdrachtgever opgelegd van overheidswege ter zake van douanerechten, belastingen, accijnzen etc.”

4.  De tekst van de in het eerste lid bedoelde voorwaarden zijn opvraagbaar.

G. OVERIGE WERKZAAMHEDEN

Artikel 17

1.  Voor zover werkzaamheden in deze voorwaarden niet uitdrukkelijk worden omschreven, zoals monteer- en demonteerwerkzaamheden, is Votrans niet aansprakelijk voor enige uit bedoelde werkzaamheden voortvloeiende schade hoe ook genaamd, tenzij opdrachtgever opzet of grove schuld van Votrans aantoont. Alsdan is onze aansprakelijkheid beperkt tot maximaal het bedrag voor het betreffende advieswerkzaamheden in rekening gebracht c.q. geoffreerd.

2.  Het in dit artikel bepaalde laat onverlet de wettelijke aansprakelijkheid van Votrans ingevolge dwingendrechtelijke bepalingen.

H. PRIJZEN, OFFERTES EN BETALINGEN

Artikel 18

1.  Alle door Votrans uitgebrachte aanbiedingen zijn vrijblijvend.

2.  De prijzen van Votrans zijn gebaseerd op de tarieven, lonen, prijzen, en dergelijke die gelden op de datum van de aanbieding c.q. van het aangaan van de overeenkomst c.q. van de feitelijke prestaties. Bij wijziging van één of meer van deze factoren, wijzigen de prijzen zich automatisch dienovereenkomstig en zijn bindend ook ten aanzien van nog lopende overeenkomsten. Eén en ander tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

3.  De prijzen van Votrans zijn gebaseerd op goed te bereiken respectievelijk te berijden plaatsen. Blijkt tijdens de uitvoering van de opdracht, dat de bereikbaarheid niet goed is, heeft Votrans het recht de prijzen te verhogen met alle daardoor ontstane extra kosten.

4.  Voor zover in de in artikel 2 van deze Algemene bedrijfsvoorwaarden bedoelde voorwaarden zulks niet uitdrukkelijk nader is bepaald, zijn de prijzen en tarieven exclusief stort- en tolgelden en eventuele heffingen en rechten.

5.  Indien Votrans deze betaalt, is hij gerechtigd een en ander afzonderlijk aan opdrachtgever door te berekenen.

6.  De prijzen en tarieven zijn inclusief het aantal in de overeenkomst c.q. offerte opgenomen aantal uren voor het laden en lossen van zaken, te rekenen vanaf het moment dat de vrachtwagen op het laad/ resp. losadres is aangekomen.

7.  Indien deze tijd wordt overschreden is Votrans gerechtigd de extra kosten door te berekenen aan de opdrachtgever.

8.  Votrans is gerechtigd zijn diensten op te schorten, indien opdrachtgever in zijn verplichtingen tekort schiet.

9.  Op de werkzaamheden zijn aanvullend van toepassing de Transport en Logistiek Nederland algemene betalingsvoorwaarden van toepassing, gedeponeerd ter griffie van de Arrondissementsrechtbank te Den Haag op 2 juli 2002, aktenr. 69/2002.

10. De tekst van de in het negende lid bedoelde voorwaarden zijn opvraagbaar.

11. De betalingstermijn is 14 dagen na factuurdatum.

I. VERZEKERING

Artikel 19

1.  Verzekering van welke aard dan ook, wordt slechts voor rekening en risico van de opdrachtgever en uitsluitend na schriftelijke opdracht en schriftelijke acceptatie daarvan bezorgd. De opdracht tot verzekering dient nauwkeurig de risico’s te bevatten waartegen verzekerd dient te worden, aangezien anders de opdracht als niet-gegeven, respectievelijk als niet-aanvaard wordt beschouwd. Votrans is steeds gerechtigd een opdracht tot verzekering om gewichtige redenen te weigeren.

2.  Acceptatie of weigering van het aangeboden risico geschiedt door assuradeur of verzekeraar. Votrans heeft daarin geen zeggenschap.